Informasjonsflyt mellom poliklinikk og fastlege

Fastlegen vil motta et svarbrev som enten bekrefter at pasienten er tatt inn på venteliste og eventuelt frist for prioritert helsehjelp, eller et avslagsbrev om behandling i spesialisthelsetjenesten.

 

Når pasienten er tatt inn i behandling, skal følgende rutine følges:

  • Kopi av innkalling til 1.time
  • Kopi av evt. fristbruddbrev, dersom pasienten ikke tilbys behandling innen fristen
  • Kopi av "ikke møtt"-brev, hvor pasienten må ta kontakt innen 14 dager, dersom han/hun ikke har møtt til oppsatt avtale
  • Kopi av innkalling til introduksjonskurs
  • Kopi av evt. brev om de ikke har svart på brev om introduksjonskurs, og at de derved strykes av ventelisten

Samarbeid mellom poliklinikken og fastlegen

Poliklinikken er organisert i kommunevise team. Teamleder er enten psykologspesialist eller overlege/spesialist i psykiatri. 

Fastleger kan ringe overlege/lege i teamet for å drøfte medisinske spørsmål og annet. Fastleger kan ved behov ringe pasientens behandler angående aktuelle problemstillinger. Fastleger kan også ringe teamleder for å drøfte saker for øvrig.

Behandlingsplan

Det skal utformes behandlingsplan innen 2 måneder og denne sendes fastlege. Dersom det gjøres medisinvurderinger sendes kopi til fastlege. Poliklinikken sender notat til fastlegen cirka hver 6. måned med informasjon om behandlingen og annet.

Ved medisinendringer foretatt av behandler i poliklinikken skal fastlegen få rask beskjed av hensyn til eventuelle interaksjoner.

Epikrise

Sendes innen 7 virkedager etter at pasienten har avsluttet behandling i poliklinikken.

Fant du det du lette etter?