Retningslinjer for inntak og prioritering ved psykiatrisk poliklinikk

Hvem har rettigheter? Og hvem skal prioriteres?

Mann som holder vekt
Helsedirektoratet har utarbeidet en ny prioriteringsveileder for psykisk helsevern for voksne. Denne slår fast at psykiatrisk poliklinikk skal vurdere søknader i forhold til bestemmelsene om rett til helsehjelp for å avklare om:

 • Pasienten har rett til "nødvendig" helsehjelp
 • Pasienten har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, men ikke rett til "nødvendig" helsehjelp
 • Pasienten ikke har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten

Pasienter i den første gruppen skal gis en frist-dato for helsehjelpen og høyere prioritet enn gruppen med behov, men ikke rett.

Ulike tilstander/diagnoser

Følgende tilstander vurderes å kunne gi rett til prioritert helsehjelp ved psykiatrisk poliklinikk:
 • invalidiserende angstlidelse
 • moderat til alvorlige depressive lidelser
 • psykoselidelser
 • bipolare lidelser
 • alvorlige spiseforstyrrelser
 • alvorlig ADHD
 • Evt. personlighetspatologi vurderes på grunnlag av symptomer.

Ved vurderingen vil omsorg for barn, vansker med å holde på jobb, risiko for at vanskene kan forårsake skilsmisse/ brudd og suicidalitet tillegges vekt. Slike forhold må derfor beskrives i henvisningen.
For personer som har hatt traumatiske livshendelser eller har psykisk uviklingshemming er det ikke alvorlighetsgraden på hendelsen/ graden som vil være avgjørende, men symptomnivået.

Prioriteringer for behandling i poliklinikken

Dersom fastlegen vurderer at pasienter har behov for behandling i psykiatrisk poliklinikk, sendes en henvisning til poliklinikken. Søknaden blir vurdert av spesialist innenfor 30 dager (for unge under 23 år, 10 virkedager, for alvorlige/ livstruende tilstander 15 dager).

Søknadene vurderes og prioriteres. De vurderes ut fra kriteriene for rett til nødvendig helsehjelp, og de retningslinjer myndighetene har lagt for dette. Poliklinisk oppfølging i spesialisthelsetjenesten er en begrenset ressurs som skal forbeholdes de pasientene som har nytte av behandlingen. Med nytte menes at de forventes å få en bedring av sin psykiske helse gjennom kontakten ved poliklinikken.

De pasientene som har langvarige og kroniske lidelser, forventes å få sin hovedoppfølging av fastlege og psykiatritjeneste i kommunen. Spesialisthelsetjenesten vil evt. komme i tillegg til denne.

Behandlingsplan sendes fastlegen ved oppstart og seinest etter 2 måneder. Ved evt. revurdering av behandlingsopplegget sendes ny behandlingsplan. Epikrise sendes innen 7 dager når pasienten avsluttes i poliklinikken. 

Hvem har rettigheter?

§ 2. Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten (prioriteringsforskriften)
Prioriteringsforskriften
Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten etter pasientrettighetsloven § 2-1 annet ledd, når:
 1. Pasienten har et visst prognosetap med hensyn til livslengde eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes og
 2. Pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen og
 3. De forventede kostnadene står i et rimelig forhold til tiltakets effekt.      

Med "ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet" menes at pasientens livskvalitet uten behandling merkbart reduseres som følge av smerte eller lidelse, problemer i forbindelse med vitale livsfunksjoner som for eksempel næringsinntak, eller nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsnivå. Pasientens mestring i hverdagen er også et viktig aspekt som må tas i betraktning når livskvaliteten vurderes.

Med "forventet nytte av helsehjelpen" menes at det skal foreligge vitenskapelig dokumentasjon, eller anerkjent klinisk praksis, som tilsier at forholdene kan forandres til det bedre dersom det blir gitt relevant helsehjelp.

Utskrivning

Pasienten er utskrivingsklar fra poliklinikken når:

 • Problemstillingen i henvisningen er avklart
 • Øvrige problemstillinger som har fremkommet i hovedsak er avklart

Dersom man avstår fra å avklare enkelte spørsmål, skal dette redegjøres for.

Behandlingen i poliklinikken skal ha gitt resultater i form til bedre psykisk helse, eller det skal ha vært avklart at videre behandling ikke vurderes til å svare til rett til nødvendig helsehjelp. Det skal foreligge en klar diagnose, samt plan for videre oppfølging av pasienten.

Dersom pasienten ikke følger opp behandlingen i poliklinikken vil han/hun bli avsluttet selv om ikke overnevnte er fullført.

Fant du det du lette etter?