HELSENORGE
JDPS-prosjekt fikk tildelt midler fra Extrastiftelsen

God nok – lunsj!

Samarbeidet om eit pilotprosjekt mellom Bryne Vidaregåande, Time kommune, PPt, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk på Bryne (BUP), Norske kvinners Sanitetsforening (NKS) og Jæren DPS fekk midlar frå Extrastiftelsen

Overrekkelse av gavekort ppå 250.000 kroner.
Pilotprosjektet, som no heiter God nok – lunsj, inneheld lunsjføredrag i matfriminuttet om fire aktuelle tema, for elevar i 2. klasse på Bryne vidaregåane. Målet med prosjektet er å gjera ungdomsmiljøet meir robust med tanke på å meistre stress som følgje av høge krav og såleis førebygge angst, depresjon og sjølvskading.

Undervisninga i matfriminuttet er gjort obligatorisk for elevane. Dei får gratis lunsj under lunsjføredraga.

Elevane får klassevise lunsjføredrag i fire tema:
  • Selvregulering og handtering av vanskelige følelser, skolepsykolog.
  • Identitet og orientering, helsesøster.
  • Selvfølelse og selvhevdelse, Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk.
  • Normale psykiske plager vs. Lidelser, Jæren distriktspsykiatriske senter.
Det praktiske samarbeidet vart starta opp i august, for skuleåret 2018 – 2019. 

Se også video fra TV Vest om saken.