HELSENORGE
2021

Tilstand for kjønnslikestilling
Kjø​nn​sbalanse
Midlertidig ​an​satte​
Foreldrepermisjon​
Antall ​​
Antall​
​Gjennomsnitt antall uker 
Kvinner
MennKvinner
MennKvinner
Menn
1635014
315​
10


Faktisk deltid ​
Ufrivillig deltid ​​​ ​
Antall ​
​Antall

Kvinner​
MennKvinner​
Menn
88
198​
1
For å kartlegge omfanget av ufrivillig deltid har selskapet sendt ut en undersøkelse til alle ansatte og bedt om at alle som jobber deltid svarer på undersøkelsen, spesielt de som jobber ufrivillig deltid. 21 personer svarte på undersøkelsen og 12 oppgav forskjellige grunner for at de selv hadde valgt å arbeide deltid. I etterkant av undersøkelsen er det flere som har fått tilbud om 100 % stilling.

 

Selskapet har som policy at arbeid av lik verdi skal gi lik lønn. Selskapet arbeider for å fremme likestilling og for å sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering av sine ansatte. Styret består av seks kvinner og ingen menn.

 

Ved beregningen av lønnsforskjeller har vi delt opp fastlønn og ulike tillegg for regnskapsåret 2021. Vi har også vurdert likt arbeid og arbeid av lik verdi i utformingen av stillingsnivåene så langt det lar seg gjøre. Utformingen av stillingsnivåene er basert på eksisterende stillingskategorier i virksomheten og en vurdering av hvilke stillinger som inngår i de ulike nivåene og er stort sett basert på lengden på utdannelsen. De tillitsvalgte har deltatt når vi har planlagt, gjennomført og evaluert lønnskartleggingen.

 

Kategorien høyskole- og universitetsutdannede (sykepleiere m.fl.) viser at kvinners lønn utgjør kun 76,5 % av menns lønn. Det skyldes i all hovedsak at menn har større stillinger enn kvinner. Det vises også i statistikken ved at kvinner i den kategorien jobber mye mer på kveld, natt og helg enn menn og får således mye mer utbetalt i uregelmessig tillegg.

 

Kjønnsfordeling på ulike stillingsnivåer/ grupper. Kvinners andel av menns lønn oppgis i prosent.

 

 KvinnerMennKontante ytelserNaturalytelser
Sum kontante ytelser

Avtalt lønn/

fastlønn

Uregelmessige tillegg

Overtids-godtgjørelser

 

Sum skattepliktige naturalytelser
Total1635198,9 %98,8 %97,0 %104,8 % 
Leger og psykologer33996,8 %98,0 % 76,5 % 
Sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, miljøterapeuter951876,5 %73,3 %10158,8 %76,8 % 
Assistenter, hjelpepleiere, helsefag-arbeidere, kokker, miljøarbeidere3817108,7 %128,4 %72,3 %62,8 % 

 

Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering i 2021

Vår årlige medarbeiderundersøkelse har spørsmål knyttet til diskriminering, mobbing og trakassering. Avdelinger som får rapporter om at slik atferd forekommer, har en særlig plikt til å undersøke og utbedre. Resultater fra medarbeiderundersøkelsen blir lagt fram og drøftet i ledermøte, BU/AMU, og med de tillitsvalgte, i tillegg til at hver avdeling lager handlingsplaner på hvordan de vil følge opp funnene i undersøkelsen.

 

Vi har endret vår personalhåndbok slik at den presiserer og ansvarliggjør lederne om at vår rekrutterings- og ledelsespraksis skal være preget av inkludering, mangfold, likestilling og ikke-diskriminering. Likestilling og faren for diskriminering er drøftet med ledere, tillitsvalgte og AMU. I de samme foraene er farene for ubevisst diskriminering drøftet.

 

Videre har vi planer om å endre våre stillingsannonser slik at det kommer bedre fram at vi ønsker en personalpolitikk som er preget av inkludering og mangfold.

​ Fant du det du lette etter?